logo 

De veldheer en de danseres, Omgaan met je levensverhaal, Over loopbaanbegeleiding en coaching. Eva de Waard

ISBN 90-441-1247 Uitgever: Garant - België

In dit boek wordt een stap voorwaarts gezet op weg naar een systematische en methodische onderbouwing van de biografische aanpak. Er wordt inzicht gegeven in de wijze waarop een bewustwordingsproces gestimuleerd kan worden en een systematische handreiking kan bieden bij het doorlopen van de verschillende fasen van het loopbaantraject.

 

Het levensverhaal als een onuitputtelijke bron

Dit boek leert dat we daar achter kunnen komen door ons te verdiepen in ons verhaal, in ons eigen, wijze levensverhaal. Keuzes die gebaseerd zijn op het eigen levensverhaal zijn autenthiek en duurzaam - ze zijn de verwerkelijking van onze essentie.

Een ieder die met mensen werkt stuit vroeg of laat op de biografie, op het levensverhaal als een onuitputtelijke bron van zelfontdekking. Iedere coach of loopbaanadviseur maakt meer of minder gebruik van biografische gegevens.