De Veldheer en de Danseres

Omgaan met je levensverhaal. Over loopbaanbegeleiding en coaching. Eva de Waard

In dit boek wordt een stap voorwaarts gezet op weg naar een systematische en methodische onderbouwing van de biografische aanpak. Er wordt inzicht gegeven hoe een bewustwordingsproces gestimuleerd kan worden en biedt een systematische handreiking bij het doorlopen van de verschillende fasen in een coachingstraject. Een belangrijke toevoeging is de lichtheid van het werken met creatieve technieken, zoals de verbeelding, schrijf- en tekenopdrachten.

Dit boek leert ons te verdiepen in ons eigen, wijze levensverhaal. Keuzes die gebaseerd zijn op het levensverhaal zijn authentiek en duurzaam, ze zijn de verwerkelijking van onze essentie.

Ieder die met mensen werkt stuit vroeg of laat op de biografie, op het levensverhaal als onuitputtelijke bron van zelfontdekking. Iedere coach of loopbaanadviseur maakt meer of minder gebruik van biografische gegevens.  

Het boek inspireert allen die het leven in de eerste plaats beschouwen als een wezenlijke ontwikkelingskans, niet alleen voor het individu maar ook voor de samenleving als geheel. 

ISBN 90-441-1247 Uitgever: Garant - België

© 2020 Proudly created by Flor-It.nl

Varenmeent 32, 1218 AP Hilversum

Tel: 035 - 6982495